Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.dogolandia.pl

I. Podstawowe definicje

 1. www.dogolandia.pl – internetowy serwis dostępny w domenie internetowej www.dogolandia.pl, będący między innymi platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń o zwierzętach.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z www.dogolandia.pl
 3. Ogłoszenie– strona/przestrzeń serwerowa www.dogolandia.pl , udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Konto – część www.dogolandia.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu loginu oraz hasła za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach www.dogolandia.pl
 5. Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający www.dogolandia.pl którym jest Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”, ul. Parkowa 5K, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne, świadczący na rzecz Użytkowników usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.dogolandia.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń, które są udostępniane na stronach www.dogolandia.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z www.dogolandia.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na www.dogolandia.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

III. Ogólne warunki korzystania

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w www.dogolandia.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie www.dogolandia.pl może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu www.dogolandia.pl.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 6. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie formalności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 7. Dane kontaktowe Użytkownika ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na www.dogolandia.pl jest bezpłatne.
 2. Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres minimum 60 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii
 3. Po okresie minimum 60 dni ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 5. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym przy zamieszczaniu ogłoszeń
 7. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 8. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  1. Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  2. Nie są zgodne ze stanem faktycznym
  3. Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  4. Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  5. Napisane są w języku innym niż polski;
  6. Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  7. Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  8. Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  9. Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
  10. Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

V. Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach www.dogolandia.pl
 3. Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z www.dogolandia.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dodawanych w serwisie www.dogolandia.pl
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 6. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  1. łamią niniejszy Regulamin,
  2. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  3. są powszechnie uznane za obraźliwe,
  4. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z www.dogolandia.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z www.dogolandia.pl, Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem www.dogolandia.pl, mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.

VII. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@dogolandia.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Pomimo, iż świadczenie usług przez www.dogolandia.pl ma charakter bezterminowy, każdy użytkownik może w dowolnym momencie usunąć konto z serwisu www.dogolandia.pl lub przesłać oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług serwisu na adres poczty e-mail info@dogolandia.pl
 5. Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami w ramach serwisu www.dogolandia.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. Użytkownik, który podlega ochronie konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

VIII. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem www.dogolandia.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 3. Niektóre obszary www.dogolandia.pl mogą wykorzystywać pliki”cookies”. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.


Polub nas na Facebooku…
…i otrzymuj ciekawe informacje ze świata zwierząt, porady, zdjęcia i śmieszne filmy prosto na swoją tablicę :)